گام دو ماژور

گام موسیقی چیست؟ و چند گام در موسیقی غربی داریم؟

/
گام موسیقی چیست؟ در پاسخ باید به شما بگیم که گام موسیقی توالی چند…