دستگاه ماهور چیست؟ و چگونه آن را تشخیص دهیم ؟

محسن کرامتی . شنیدم رفتی و یاری گرفتی

شنیدم رفتی و یاری گرفتی خدانکند

گریزان گشتی و ره بیزاری گرفتی خدا نکند

تورفتی و غم تو آمد دل مرا پر خون کرد

رخ مرا گلگون کرد آه ازدل سنگت عزیز دلم

آه از دل سنگت وفا بادگران

جفا با من میان همه چرا با من

ای زیبا ای رعنا بیا با من ای زیبا ای رعنا بمان با من